ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2020 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 11 сар 17. 11 цаг 34 минут
Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт орлогын хэмжээ 2020 оны 3 дугаар улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 79.6 (7.0%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Өрхийн сарын дундаж нийт орлогын бүтэцэд мөнгөн орлого аймгийн төв 95.2, сумын төв 87.3, хөдөө 75.5 хувийг; бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн аймгийн төв 3.2, сумын төв 5.3, хөдөө 3.2 хувийг; өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн аймгийн төв 1.6, сумын төв 7.4, хөдөө 21.3 хувийг тус бүр эзлэв. Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт зарлагын хэмжээ 2020 оны 3 дугаар улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 46.2 (3.9%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага аймгийн төв 64.3, сумын төв 60.5 хөдөө 51.7 хувийг; хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага аймгийн төв 21.5, сумын төв 17.2, хөдөө 11.6 хувийг; бусад зарлага аймгийн төв 7.9, сумын төв 8.2, хөдөө 10.4 хувийг; бусдад өгсөн бэлэг, тусламжийн зарлага аймгийн төв 1.6, сумын төв 1.8, хөдөө 3.0 хувийг тус тус эзэлжээ.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2020 оны 3 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 11 сар 11. 10 цаг 49 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2020 оны 3 дугаар улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 44.3 мянга нь ажиллах хүч юм. Ажиллагчид 42.2 мянга, ажилгүй хүн 2.1 мянга боллоо. Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 17.9 мянга боллоо. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2020 оны 3 дугаар улиралд аймгийн хэмжээнд 71.3 хувь (улсын дундаж 59.0%) болж өмнөх улирлаас 3.5 пунктээр буурч, өмнөх оны мөн үеэс 9.1 пунктээр өслөө. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2020 оны 3 дугаар улиралд 4.9 хувь (улсын дундаж 7.3%) болж өмнөх улирлаас 0.6 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 2.0 пунктээр тус бүр өслөө. Аймгийн хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтыг үнэлэх дөрвөн үзүүлэлтийг 2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар авч үзэхэд хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын нийлмэл түвшин, ажилгүй хүн болон боломжит ажиллах хүчний нэгдсэн түвшингүүд 8.1 хувьтай, ажилгүйдлийн түвшин, цаг хугацаанаас хамаарсан бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлт болон ажилгүйдлийн нэгдсэн түвшингүүд 4.9 хувьтай гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

2020.10.20-ДЭЛХИЙН СТАТИСТИКИЙН ӨДӨР

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 22. 03 цаг 03 минут
Анх Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Статистикийн комиссын 41 дүгээр чуулганаар дэлхийн улс орнуудын статистикийн байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, статистикийн байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор жил бүрийн 10 дугаар сарын 20-ны өдөр Дэлхийн Статистикийн өдрийг тэмдэглэж байхаар шийдвэрлэсэн байдаг. Дэлхийн статистикийн өдрийг тохиолдуулан Төв аймгийн Статитистикийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд аймгийн төвийн Хүмүүн цогцолбор сургуулийн 12г ангийн 34 сурагч, 4-р сургуулийн 12а ангийн 21 сурагч, МСҮТ-ийн 40 сурагч нийт 95 сурагчид: Статистикийн тухай анхан шатны ойлголт, ач холбогдол, түүний хэрэглээ Статистик мэдээг хэрхэн, хаанаас олж авах Төв аймгийн статистикийн хэлтсийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийж хичээл заав.
Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн статистикийн гурав дахь өдрийг 2020 оны 10 дугаар сарын 20-нд "НАЙДВАРТАЙ ТОО, МЭДЭЭЛЛЭЭР ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ХОЛБОЕ" уриатай тэмдэглэнэ

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 14. 07 цаг 04 минут
Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх, дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авахад албан ёсны статистикийн ач холбогдол, үүрэг нь урьд өмнө хэзээ ч байгаагүйгээр чухал болж байгаа энэ үед Дэлхийн статистикийн өдрийг тэмдэглэх гэж байна. Дэлхийн статистикийн өдрийг НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн 2010 оны 64/267 тоот тогтоолын дагуу анх 2010 оны 10 сарын 20-ны өдөр тэмдэглэж, 130 гаруй гишүүн улс, 40 орчим олон улсын болон бүс нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд идэвхтэй оролцож, олон төрлийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулжээ. НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблей 2015 оны 6-р сард 69/282 тоот тогтоол гаргаж, Дэлхийн статистикийн өдрийг 5 жил тутамд 10 дугаар сарын 20-нд тэмдэглэж байхаар шийдвэрлэсэн. Дэлхийн статистикийн хоёр дахь өдрийг 2015 оны аравдугаар сарын 20-нд 130 гаруй улс оронд "САЙН МЭДЭЭЛЭЛ, САЙХАН АМЬДРАЛ" уриатай тэмдэглэжээ. Өгөгдөл улам их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болсон энэ эрин үед бидний гаргаж буй тогтвортой эх үүсвэр бүхий найдвартай өгөгдөл нь ертөнцийг холбох үндэс суурь болдог. НҮБ-ын Статистикийн комиссын 51 дүгээр хуралдаанаар Дэлхийн статистикийн гурав дахь өдрийг 2020 оны 10 дугаар сарын 20-нд "НАЙДВАРТАЙ ТОО, МЭДЭЭЛЛЭЭР ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ХОЛБОЕ" уриатай тэмдэглэхээр зарласан юм.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2020 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 23. 08 цаг 24 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2020 оны 2 дугаар улирлын байдлаар 990,7 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 270.6 мянган төгрөг буюу 21.5 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 974.9 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 29.4 мянган төгрөгөөр их буюу 1.0 сая төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 662.1 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 946.9 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 1005.0 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 1199.7 мянган төгрөг, 200 түүнээс дээш ажиллагчтайнх 1195,7 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2020 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 19. 02 цаг 16 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2020 оны 2 дугаар улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 45.5 мянга нь ажиллах хүч юм. Ажиллагчид 43.5 мянга, ажилгүй хүн 2.0 мянга боллоо. Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 15.3 мянга боллоо. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2020 оны 2 дугаар улиралд аймгийн хэмжээнд 74.8 хувь (улсын дундаж 59.8%) болж өмнөх улирлаас 4.4 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 1.9 пунктээр тус бүр өслөө. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2020 оны 2 дугаар улиралд 4.3 хувь (улсын дундаж 6.6%) болж, өмнөх улирлаас 4.1 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 1.5 пунктээр тус бүр өслөө. Аймгийн хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтыг үнэлэх дөрвөн үзүүлэлтийг 2020 оны 2 дугаар улирлын байдлаар авч үзэхэд хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын нийлмэл түвшин, ажилгүйдлийн түвшин, ажилгүй хүн болон боломжит ажиллах хүчний нэгдсэн түвшин, цаг хугацаанаас хамаарсан бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлт болон ажилгүйдлийн нэгдсэн түвшин бүгд ижил 4.3 хувьтай гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2020 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 18. 02 цаг 32 минут
Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт орлогын хэмжээ 2020 оны 2 дугаар улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 69.4 (6.2%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Өрхийн сарын дундаж нийт орлогын бүтэцэд мөнгөн орлого аймгийн төв 95.3, сумын төв 87.8, хөдөө 75.6 хувийг; бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн аймгийн төв 2.8, сумын төв 5.4, хөдөө 2.5 хувийг; өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн аймгийн төв 1.9, сумын төв 6.8, хөдөө 21.9 хувийг тус бүр эзлэв. Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт зарлагын хэмжээ 2020 оны 2 дугаар улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 70.4 (6.1%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага аймгийн төв 64.9, сумын төв 61.3 хөдөө 54.5 хувийг; хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага аймгийн төв 21.9, сумын төв 17.2, хөдөө 10.4 хувийг; бусад зарлага аймгийн төв 7.2, сумын төв 8.1, хөдөө 9.7 хувийг; бусдад өгсөн бэлэг, тусламжийн зарлага аймгийн төв 1.5, сумын төв 1.9, хөдөө 2.8 хувийг тус тус эзэлжээ.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН ТӨВ АЙМГИЙН ХУРААНГУЙ НЭГДСЭН ДҮН ГАРЛАА

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 05. 09 цаг 40 минут
Төв аймгийн хүн ам 94 250, өрхийн тоо 27 043 болсныг тоолж гаргалаа. Хүн амын тоо 2010-2020 оны хооронд жилд дунджаар 1.1 хувиар өслөө. Жилийн дундаж өсөлт өмнөх тооллогоос 2.3 пунктээр нэмэгдлээ. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор Монгол Улсын харьяат суурин хүн амын 93.9 хувийг халхчууд эзэлж, өмнөх тооллогоос 1.3 пунктээр өслөө. Арван тав, түүнээс дээш насны хүн амын 67.1 хувь нь шашин шүтдэг, 32.9 хувь нь шашин шүтдэггүй гэж тоологдлоо. Аймгийн хүн амын суурьшлыг бүсээр ангилж үзэхэд нийт хүн амын 28.1 хувь нь төвийн бүс, 28.2 хувь нь баруун бүс, 14.0 хувь нь зүүн бүс, 29.7 хувь нь хойд бүсэд оршин сууж байна. Төрснөөс хойших аймаг, нийслэл хоорондын шилжих хөдөлгөөнд оролцогч нийт суурин хүн амын 21.4 хувийг эзэлж байгаа нь өмнөх тооллоготой харьцуулахад 22.0 пунктээр буурлаа. Арав, түүнээс дээш насны хүн амын 95.5 хувь нь ямар нэгэн боловсролын түвшин эзэмшжээ. Харин 15, түүнээс дээш насны хүн амын 98.5 хувь нь бичиг үсэг тайлагдсан байна. Аймгийн хэмжээнд 27.0 мянган өрх тоологдсоноос 62.8 хувь нь ам бүлээрээ байгаа өрх, 17.8 хувь нь нийлмэл ам бүлтэй, 19.0 хувь нь ганц бие, 0.4 хувь нь холимог ам бүлтэй өрх юм. Зургаа ба түүнээс дээш насны нийт суурин хүн амын 86.6 хувь нь гар утас хэрэглэж байгаа бол 58.5 хувь нь интернэт хэрэглэгчид юм. Хөдөлмөрийн насны буюу арван тав, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 60.4 хувь нь ажиллах хүчинд багтаж байгаа нь 2010 оноос 0.1 пунктээр өслөө. Гадаадад оршин суугаа 1968 иргэн тоологдож 2010 оноос 48.0 хувиар өслөө.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо