Дундаж цалин 2020 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 18. 06 цаг 07 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 924,6 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 335.1 мянган төгрөг буюу 26.6 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 891.3 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 60.8 мянган төгрөгөөр их буюу 951.1 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 670.8 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 936.9 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 1006.7 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 1082.9 мянган төгрөг, 200 түүнээс дээш ажиллагчтайнх 902,0 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2020 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 17. 09 цаг 30 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2020 оны 1 дүгээр улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 42.3 мянга нь ажиллах хүч юм. Ажиллагчид 42.2 мянга, үүнээс цаг хугацаанаас хамаарсан бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэгч 0.0 мянга. Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 17.8 мянга, үүнээс боломжит ажиллах хүч 3.7 мянга, бусад ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 14.1 мянга боллоо. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2020 оны 1 дүгээр улиралд аймгийн хэмжээнд 70.4 хувь (улсын дундаж 59.0%) болж өмнөх улирлаас 4.9 пунктээр буурч, өмнөх оны мөн үеэс 9.3 пунктээр өслөө. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2020 оны 1 дүгээр улиралд 0.2 хувь (улсын дундаж 6.6%) болж, өмнөх улирлаас 3.6 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 7.2 пунктээр тус бүр буурлаа. Аймгийн хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтыг үнэлэх дөрвөн үзүүлэлтийг 2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар авч үзэхэд хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын нийлмэл түвшин 8.2 хувь, ажилгүйдлийн түвшин 0.2 хувь харин ажилгүй хүн болон боломжит ажиллах хүчний нэгдсэн түвшин 8.2 хувь, цаг хугацаанаас хамаарсан бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлт болон ажилгүйдлийн нэгдсэн түвшин 0.2 хувьтай гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2020 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 20. 03 цаг 35 минут
Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт орлогын хэмжээ 2020 оны эхний улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 134.1 (12.6%) мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 74.6 (6.6%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Өрхийн сарын дундаж нийт орлогын бүтэцэд мөнгөн орлого аймгийн төв 94.4, сумын төв 87.0, хөдөө 78.0 хувийг; бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн аймгийн төв 4.1, сумын төв 5.3, хөдөө 3.0 хувийг; өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн аймгийн төв 1.5, сумын төв 7.7, хөдөө 19.0 хувийг тус бүр эзлэв. Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт зарлагын хэмжээ 2020 оны эхний улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 114.0 (10.1%) мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 62.6 (5.3%) мянган төгрөгөөр өсжээ. 2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар өрхийн сарын дундаж нийт зарлагын бүтэцэд мөнгөн зарлага аймгийн төв 94.8, сумын төв 88.1, хөдөө 80.3 хувийг; бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн аймгийн төв 3.8, сумын төв 4.8, хөдөө 2.7 хувийг; өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн аймгийн төв 1.4, сумын төв 7.1, хөдөө 17.0 хувийг тус бүр эзэлжээ.
Дэлгэрэнгүй

"АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД КОРОНАВИРУСЭЭС (KОВИД-19) УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХӨЛ ХОРИО ТОГТООХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛСЭН НӨЛӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА"-г ҮСХ-оос зохион байгуулж байна.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 06. 09 цаг 52 минут
Корона вирусийн (СoV-19) халдвар өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 215 улсад тархаж, 3'743'654 хүн халдвар авч, 258'850 хүн нас барж, 1'248'705 хүн эдгэрээд байна. Корона вирусийн тархалт дэлхийн улс орнуудын нийгэм, эдийн засгийн байдалд олон сөрөг нөлөөг дагуулсаар байна. Тухайлбал, ААНБ-уудын үйл ажиллагаа доголдох, орлого буурах, ажилтнуудаа цомхтгох, хүн амын амьжиргааны төвшинд сөргөөр нөлөөлж, өрх, иргэдийн орлого буурах зэрэг нөлөөллүүд гарсаар байна.
Дэлгэрэнгүй

Дундаж цалин 2019 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 03 сар 13. 10 цаг 34 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2019 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 869,0 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 373.7 мянган төгрөг буюу 30.1 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 854.5 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 26.7 мянган төгрөгөөр их буюу 881.2 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 613.0 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 855.6 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 1038.6 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 930.1 мянган төгрөг, 200 түүнээс дээш ажиллагчтайнх 869,8 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2019 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 02 сар 17. 09 цаг 09 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2019 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 49.6 мянга нь ажиллах хүч юм. Ажиллагчид 47.8 мянга, үүнээс цаг хугацаанаас хамаарсан бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэгч 0.2 мянга. Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 16.3 мянга, үүнээс боломжит ажиллах хүч 1.2 мянга, бусад ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 15.1 мянга боллоо. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2019 оны 4 дүгээр улиралд аймгийн хэмжээнд 75.3 хувь (улсын дундаж 60.7%) болж өмнөх улирлаас 13.1 пунктээр өсч, өмнөх оны мөн үеэс 3.3 пунктээр буурлаа. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2019 оны 4 дүгээр улиралд 3.8 хувь (улсын дундаж 8.1%) болж, өмнөх улирлаас 0.9 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 0.8 пунктээр тус бүр өслөө. Аймгийн хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтыг үнэлэх дөрвөн үзүүлэлтийг 2019 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар авч үзэхэд хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын нийлмэл түвшин 6.4 хувь, ажилгүйдлийн түвшин 3.8 хувь харин ажилгүй хүн болон боломжит ажиллах хүчний нэгдсэн түвшин 6.0 хувь, цаг хугацаанаас хамаарсан бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлт болон ажилгүйдлийн нэгдсэн түвшин 4.1 хувьтай гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2019 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2020 он 02 сар 17. 03 цаг 50 минут
Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт орлогын хэмжээ 2019 оны 4 дүгээр улиралд 1.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 91.0 (8.8%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Өрхийн сарын дундаж нийт орлогын бүтэцэд мөнгөн орлого аймгийн төв 95.1, сумын төв 88.1, хөдөө 78.9 хувийг; бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн аймгийн төв 3.5, сумын төв 5.7, хөдөө 3.8 хувийг; өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн аймгийн төв 1.4, сумын төв 6.4, хөдөө 17.3 хувийг тус бүр эзлэв. Өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлогыг бүтцээр нь авч үзэхэд цалин хөлсний орлого аймгийн төв 49.6, сумын төв 42.7, хөдөө 9.7 хувийг; тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого аймгийн төв 19.4, сумын төв 19.6, хөдөө 15.1 хувийг; хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого аймгийн төв 5.2, сумын төв 8.9, хөдөө 49.1 хувийг; бусад орлого аймгийн төв 10.6, сумын төв 3.9, хөдөө 4.4 хувийг; хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого аймгийн төв 10.3, сумын төв 9.0, хөдөө 0.6 хувийг тус тус эзэлжээ. Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт зарлагын хэмжээ 2019 оны 4 дүгээр улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 117.0 (11.0%) мянган төгрөгөөр өсжээ. 2019 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар өрхийн сарын дундаж нийт зарлагын бүтэцэд мөнгөн зарлага аймгийн төв 95.5, сумын төв 89.7, хөдөө 79.9 хувийг; бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн аймгийн төв 3.2, сумын төв 4.9, хөдөө 3.6 хувийг; өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн аймгийн төв 1.3, сумын төв 5.4, хөдөө 16.5 хувийг тус бүр эзэлжээ. Өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага аймгийн төв 64.2, сумын төв 62.9, хөдөө 53.9 хувийг; хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага аймгийн төв 21.1, сумын төв 15.9, хөдөө 10.3 хувийг; бусад зарлага аймгийн төв 8.6, сумын төв 9.4, хөдөө 11.5 хувийг; бусдад өгсөн бэлэг, тусламжийн зарлага аймгийн төв 1.6, сумын төв 1.5, хөдөө 4.2 хувийг тус тус эзэлжээ.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо.

Нийтэлсэн: 2020 он 02 сар 13. 08 цаг 41 минут
Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлд “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэрэглээний доод хэмжээг үндэслэн Үндэсний Статистикийн хороо тодорхойлно” гэж заасны дагуу 2020 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоож 2020 оны 2 дугаар сарын 1-нээс эхлэн дагаж мөрдүүлнө. Шинэчлэн тодорхойлсон амьжиргааны доод түвшинг өмнөх онд мөрдөж ирсэн амьжиргааны доод түвшинтэй харьцуулахад Төвийн бүсэд 11.2 (6.0%) мянган төгрөгөөр нэмэгдэж 198,3 мянган төгрөг боллоо. Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хөдөлмөрийн хөлс, нийгмийн даатгалын болон нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, халамжийн хэмжээг тогтоох, төрөөс иргэдэд эд, мөнгөний туслалцаа үзүүлэхэд жишиг үзүүлэлт болгон хэрэглэдэг.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо