ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2019 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 15. 06 цаг 29 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2019 оны 1 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 1.13 сая төгрөг, сумын төвд 1.03 сая төгрөг, хөдөөд 855.1 мянган байхад нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.28 сая төгрөг, сумын төвд 1.18 сая төгрөг, хөдөөд 974.6 мянган төгрөг боллоо. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 68.0 хувь, Төвийн бүсэд 88.6 хувь, Зүүн бүсэд 80.0 хувь, Улаанбаатар хотод 71.4 хувь, Хангайн бүсэд 58.2 хувь, Баруун бүсэд 44.3 хувиар тус тус их гарлаа. 2019 оны 1 дүгээр улиралд Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.23 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.33 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.66 сая төгрөг боллоо. Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини коэффициент 2019 оны 1 дүгээр улиралд Зүүн бүсэд 0.336, Улаанбаатар хотод 0.321 болж, улсын дунджаас 0.006-0.021 нэгжээр их, Баруун, Хангай, Төвийн бүсэд 0.283-0.311 болж, улсын дунджаас 0.004-0.032 нэгжээр бага гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй цахим сургалтын зар

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 17. 09 цаг 19 минут
НҮБ-ын Ази, Номхон далайн Статистикийн институт /АНДОСИ-UNSIAP/-ээс “Албан ёсны статистик ба Тогтвортой хөгжлийн зорилго” сэдэвт нээлттэй цахим сургалтыг зарлаж байна. Сургалтын хугацаа: 2019 оны 5 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдрүүд Сургалтад оролцогч нь: Албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын анхан шатны нэгжийн ажилтан Статистикийн мэдээллийн хэрэглэгч Статистикийн онол, аргыг сонирхож байгаа хүмүүс Статистикийн онолын мэдлэггүй хүмүүс ч хамрагдах боломжтой юм.
Дэлгэрэнгүй

Цаг ашиглалтын судалгаа энэ сарын 16-наас эхэлнэ

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 15. 10 цаг 26 минут
Монгол хүний амьдралын хэв маягийг тодорхойлж, өдрийн 24 цагт юу, юу хийж, түүндээ хэчнээн цаг хугацаа зарцуулж буйг тодорхойлдог. Цаг ашиглалтын судалгааг энэ онд хуулийн дагуу зохион байгуулахаар Үндэсний статистикийн хороо бэлтгэл ажлаа эхлүүлээд байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын ажилтнуудад зориулсан сургалтыг бүсчилсэн байдлаар зохион байгууллаа. Төвийн бүсийн сургалтыг Улаанбаатар хотод болж Төв, Дундговь аймаг болон Улаанбаатар хотын мэдээлэл цуглуулалтын ажилтнууд оролцлоо. Цаг ашиглалтын судалгааг улирлаар зохион байгуулдаг. Төв аймаг нийт 480 өрх, үүнээс улиралд 120 өрхийг хамруулах юм
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 15. 10 цаг 25 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2018 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 749,0 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 371.3 мянган төгрөг буюу 33.1 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 739.3 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 18.1 мянган төгрөгөөр их буюу 757.4 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 509.1 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 746.7 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 845.9 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 819.3 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 800,3 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

“Жендерт суурилсан хүчирхийлэл” судалгааны үр дүнг танилцуулах семинарыг зохион байгуулав.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 25. 09 цаг 46 минут
ҮСХ-оос “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл” үндэсний судалгааны үр дүнг танилцуулах семинарыг 2018 оноос эхлэн 21 аймагт хийхээр төлөвлөсний дагуу Төв аймагт 2-р сарын 22-нд аймгийн Статистикийн хэлтэстэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Семинарын зорилго нь: “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл” үндэсний судалгааны үндсэн үр дүнг аймгийн бодлого төлөвлөгч, боловсруулагч, шийдвэр гаргагч болон хэрэглэгч нарт танилцуулах, цаашдын хамтын ажиллагаа, бодлогын зөвлөмж боловсруулах юм.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2018 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 16. 10 цаг 33 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 1.09 сая төгрөг, сумын төвд 940.6 мянган төгрөг, хөдөөд 817.9 мянган төгрөг байхад нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.18 сая төгрөг, сумын төвд 1.04 сая төгрөг, хөдөөд 844.6 мянган төгрөг боллоо. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 65.0 хувь, Төвийн бүсэд 77.5 хувь, Улаанбаатар хотод 71.2 хувь, Зүүн бүсэд 65.3 хувь, Хангайн бүсэд 60.3 хувь, Баруун бүсэд 34.7 хувиар тус тус их гарлаа. 2018 оны 4 дүгээр улиралд Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.1 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.26 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.2 сая төгрөг боллоо. Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини коэффициент 2018 оны 4 дүгээр улиралд Зүүн бүсэд 0.352, Улаанбаатар хотод 0.323, Төвийн бүсэд 0.322 болж, улсын дунджаас 0.001-0.031 нэгжээр их, Баруун, Хангайн бүсэд 0.283-0.307 болж, улсын дунджаас 0.014-0.038 нэгжээр бага гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2018 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 15. 11 цаг 22 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2018 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд ажиллах хүч буюу 15, түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 51,6 мянга, 15, түүнээс дээш насны ажиллагчид 50,0 мянга боллоо. Аймгийн хэмжээнд өмнөх оны мөн үеэс ажиллах хүч 3.7 (7.7%) мянгаар; ажиллагчид 2.6 (5.5%) мянгаар; 15, түүнээс дээш насны ажилгүй иргэд 1.1 (2.2 дахин) мянгаар тус бүр өслөө. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2018 оны 4 дүгээр улиралд аймгийн хэмжээнд 78.6 хувь (улсын дундаж 61.9%) болж өмнөх улирлаас 0.7 пунктээр өсч, өмнөх оны мөн үеэс 4.8 пунктээр буурлаа. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2018 оны 4 дүгээр улиралд 3.0 хувь (улсын дундаж 6.6%) болж, өмнөх улирлаас 2.5 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 2.0 пунктээр тус бүр нэмэгдлээ.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 23. 08 цаг 17 минут
Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлд “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэрэглээний доод хэмжээг үндэслэн Үндэсний Статистикийн хороо тодорхойлно” гэж заасны дагуу 2019 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо. Шинэчлэн тодорхойлсон амьжиргааны доод түвшинг өмнөх онд мөрдөж ирсэн амьжиргааны доод түвшинтэй харьцуулахад Төвийн бүсэд 11.6 (6.6%) мянган төгрөгөөр нэмэгдэж 187,1 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо