БОСТ-2019 урьдчилсан дүн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 11 сар 13. 07 цаг 31 минут
Хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын хүрээнд Байшин орон сууцны тооллогыг улсын хэмжээнд зохион байгуулсан. Уг тооллогыг манай аймагт 2019 оны 9-р сарын 24-өөс 10-р сарын 12-ы хооронд хийж тооллогын урьдчилсан дүн 11-р сарын 12-нд гарав. Байшин, орон сууцны тооллогын нэгжид хүн амьдрах зориулалттай дараах байр, орон сууцыг хамруулсан. Байшин, орон сууцны тооллогын үндсэн зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа хүн амьдран суух зориулалттай бүх байшин, орон сууцны сан хөмрөгийг бүрэн тодорхойлох, орон сууцны фонд, хийц, ашиглалт, хүчин чадал, дэд бүтцийн хүртээмжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийн сантай болоход оршино. Ингэснээр орон сууцны хангамжийг сайжруулах чиглэлээр төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийг оновчтой боловсруулахад шаардагдах тоо мэдээллийг бүрдүүлэх, Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцоход хэрэгцээтэй анхдагч мэдээллийг бүрдүүлэхэд хаягт суурилсан Байшин, орон сууцны тооллого ихээхэн ач холбогдолтой юм. Байшин, орон сууцны тооллого нь Хүн ам, орон сууцны тооллогын удирдлага зохион байгуулалт дор зохион байгуулагдсан ба Үндэсний статистикийн хороо тооллогын нэгдсэн арга зүй, удирдлагаар хангаж, орон нутгийн тооллогын комисс, түр товчоод тооллогын мэдээлэл цуглуулалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Иргэн та өөрийн болоод өрхийн мэдээллээ шалгаарай.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 22. 01 цаг 18 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос 2020 оны Хүн ам орон сууцны тооллогын хүрээнд Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан /ХАӨМС/-г иргэн өөрийн мэдээллийг шалгаж, баталгаажуулах веб системийг http://registration.nso.mn хаягаар нээн ажиллуулж эхэллээ. Энэхүү систем нь ДАН системд бүртгэлтэй хэрэглэгчид өөрсдийн өрхийн мэдээллийг бүрэн харах систем юм. Вэб систем нь ХАӨМС-тай шууд холбогдон ажилладаг. Вэбээр иргэн өөрийгөө шалгасан мэдээлэл нь баг хорооны түвшинд хөтөлж ашигладаг ХАӨМС-ийн "Тайлан, хүснэгт"-үүдэд тайлан хэлбэрээр БЗД нар, зохион байгуулагч нарт хүрэх юм.
Дэлгэрэнгүй

Байшин, орон сууцны тооллого явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 04. 11 цаг 03 минут
Хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын хүрээнд Монгол улсын хэмжээнд орон сууцны фондоо тоолохоор шийдвэрлэсэн. Уг шийдвэрийн дагуу төвийн бүсийн аймгууд, манай Төв аймагт 2019 оны 9-р сарын 24-өөс 10-р сарын 12-ы хооронд тооллого явагдаж байна. Иргэд та бүхэн тооллоготоо идэвхитэй хамрагдаарай. Байшин, орон сууцны суурь тооллогыг дэлхийн ихэнх улс орнууд хаягийн бүртгэлд суурилан явуулж байна. Монгол Улсын хувьд орон сууц болон барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болох Барилга, хот байгуулалтын яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас хаягийн зургийг Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолоор баталсан “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-д нийцүүлэн улсын хэмжээнд хийж гүйцэтгээд байгаа юм. Иймд шинээр бий болсон хаягийн мэдээлэлд тулгуурлан үндэсний хэмжээнд тулгамдаж байгаа мэдээллийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах үүднээс Байшин, орон сууцны тооллогыг хийх нь зүйтэй гэж үзсэн.
Дэлгэрэнгүй

Багийн Засаг дарга нарт сургалт, мэдээлэл хийв.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 03. 08 цаг 53 минут
Жил бүр аймийн ЗДТГ, Цэргийн щтабаас цэрэг татлагын өмнө сумдын багийн Засаг дарга нарт сургалт хийдэг уламжлалтай. Энэ удаагийн сургалтаар аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга Ж.Отгончулуун Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын үндсэн бэлтгэл ажил болох Хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн шинэчлэл, баяжилтын явц, Байшин орон сууцны тооллогот багийн Засаг дарга нарын үүрэг оролцооны талаар хичээл заав.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2019 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 24. 03 цаг 27 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2019 оны 2 дугаар улирлын байдлаар 813,9 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 347.3 мянган төгрөг буюу 29.9 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 789.3 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 45.2 мянган төгрөгөөр их буюу 834.5 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 572.1 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 796.6 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 999.2 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 843.0 мянган төгрөг, 200 түүнээс дээш ажиллагчтайнх 842,2 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Байшин орон сууцны тооллогын сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 23. 10 цаг 51 минут
Сургалтыг аймгийн Статистикийн хэлтсийн хамт олон зохион байгуулан хичээлийг зааж, 27 суманд ажиллах нийт 43 тоологч оролцлоо. Байшин, орон сууцны тооллогын удирдлага зохион байгуулалт, ойлголт үзүүлэлт, программын ажиллагааны талаарх сургалтуудыг тоологч нарт өглөө. Байшин, орон сууцны тооллогын үндсэн зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа хүн амьдран суух зориулалттай бүх байшин, орон сууцны сан хөмрөгийг бүрэн тодорхойлох, орон сууцны фонд, хийц, ашиглалт, хүчин чадал, дэд бүтцийн хүртээмжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийн сантай болоход оршино. Ингэснээр хүн амын орон сууцны хангамжийг сайжруулах чиглэлээр төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийг оновчтой боловсруулахад шаардагдах тоо мэдээллийг бүрдүүлэх, Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцоход хэрэгцээтэй анхдагч мэдээллийг бүрдүүлэх зэрэгт хаягт суурилсан Байшин, орон сууцны тооллого ихээхэн ач холбогдолтой юм. Энэхүү тооллого нь 2019 оны 09 сарын 24-нөөс 10 сарын 12-нд Төвийн бүсийн аймгуудад зохион байгуулагдах юм.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2019 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 16. 01 цаг 56 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2019 оны 2 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 1.13 сая төгрөг, сумын төвд 1.06 сая төгрөг, хөдөөд 991.6 мянган байхад нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.24 сая төгрөг, сумын төвд 1.17 сая төгрөг, хөдөөд 1.04 сая төгрөг боллоо. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 74.9 хувь, Зүүн бүсэд 2.0 дахин, Төвийн бүсэд 86.3 хувь, Улаанбаатар хотод 81.8 хувь, Хангайн бүсэд 64.2 хувь, Баруун бүсэд 40.8 хувиар тус тус их гарлаа. 2019 оны 2 дугаар улиралд Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.28 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.27 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.86 сая төгрөг боллоо. Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини коэффициент 2019 оны 2 дугаар улиралд Төвийн бүсэд 0.341, Улаанбаатар хотод 0.337 болж, улсын дунджаас 0.004-0.008 нэгжээр их, Баруун, Хангай, Зүүн бүсэд 0.285-0.326 болж, улсын дунджаас 0.007-0.048 нэгжээр бага гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2019 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 15. 04 цаг 55 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2019 оны 2 дугаар улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 44.6 мянга нь ажиллах хүч юм. Ажиллагчид 43.4 мянга, үүнээс цаг хугацаанаас хамаарсан бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэгч 0.3 мянга. Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 16.5 мянга, үүнээс боломжит ажиллах хүч 0.8 мянга, бусад ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам 15.7 мянга боллоо. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2019 оны 2 дугаар улиралд аймгийн хэмжээнд 72.9 хувь (улсын дундаж 60.8%) болж өмнөх улирлаас 11.8 пунктээр өсч, өмнөх оны мөн үеэс 5.8 пунктээр буурлаа. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2019 оны 2 дугаар улиралд 2.8 хувь (улсын дундаж 10.1%) болж, өмнөх улирлаас 4.6 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 1.1 пунктээр тус бүр буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо