Хүний нөөц


Улсын бүртгэл статистикийн газар

Газрын даргын тушаал

Ерөнхий газрын даргын тушаал

Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс

ҮСХ-ны Тамгын газрын даргын Б/27 тоот тушаал, хавсралт

ҮСХ-ны Тамгын газрын даргын А/12 тоот тушаал 

ҮСХ-ны 4-1/280 дугаар албан тоот

Хэлтсийн даргын тушаал: 03 тоот, 05 тоот

 

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо