Хүний нөөц


Улсын бүртгэл статистикийн газар

Газрын даргын тушаал

Ерөнхий газрын даргын тушаал

Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс

ҮСХ-ны Тамгын газрын даргын Б/27 тоот тушаал, хавсралт

ҮСХ-ны Тамгын газрын даргын А/12 тоот тушаал 

ҮСХ-ны 4-1/280 дугаар албан тоот

Хэлтсийн даргын тушаал: 03 тоот, 05 тоот

 

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо