Хүний нөөц


Улсын бүртгэл статистикийн газар

Газрын даргын тушаал

Ерөнхий газрын даргын тушаал

Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс

ҮСХ-ны Тамгын газрын даргын Б/27 тоот тушаал, хавсралт

ҮСХ-ны Тамгын газрын даргын А/12 тоот тушаал 

ҮСХ-ны 4-1/280 дугаар албан тоот

Хэлтсийн даргын тушаал: 03 тоот, 05 тоот

 

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
688,8 тэрбум төгрөг (урьдчилсан гүйцэтгэл)

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо