Динамик эмхэтгэл


1941-2019_1

1941-2019_2

1941-2019_3

 Ерөнхий  тэмдэглэгээ  Товчилсон тэмдэглэл

Нутаг дэвсгэр, хилийн урт

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, багийн тоо

УИХ, аймгийн ИТХ-ын сонгууль 1992-2016

Сумдын ИТХ-д сонгогдсон төлөөлөгчийн тоо, намын харъяаллаар 1996,2004,2012,2016

Хүн ам, нийгмийн үзүүлэлт

 • Суурин хүн амын тоо сумаар 1941-2019  xlspdf
 • Гэрлэлт, Төрсөн хүүхэд, Төрөлтийн коэффициентууд, Үрчлэлт, Цуцлалт, Нас баралт сумаар 1960-2019
 • Ажил эрхлэлт сумаар  1956-2014 pdf
 • Хүн ам, өрх, нийгмийн үзүүлэлтүүд сумаар 1987-2019 pdf
 •  Нийгмийн даатгалын 5 сангийн зарлага, орлого, тэтгэвэр авагчдын тоо,сумаар 1996, 2001-2019 pdf
 • Нийгмийн халамж 2001-2019 pdf , сумаар 1997-2013 pdf 
 • Дундаж цалин 2012.04-2019.02
 • Суурин хүн амын тоо, сум багаар, насны бүлгээр 20172018-a2019, 2020  1

Боловсрол

Эрүүл мэнд

 • Эмнэлгийн ор сумаар 2000-2019
 • Их эмч сумаар 2000-2019
 • Амьд төрсөн хүүхэд сумаар 2000-2019
 • Нас баралт-өвчний шалтгаанаар сумаар 2000-2019
 • Халдварт өвчлөл-төрлөөр сумаар 1990-2019

Гэмт хэрэг

Мал аж ахуйн үзүүлэлт

 • Малчид, малчин, малтай өрхийн тоо сумаар 1993-2019 xls,pdf
 • Number of herder households, Number of herdsmen 
 • Малчин өрхийн нийгмийн зарим үзүүлэлт-сумаар 1986-2019
 • ХАА-н мэргэжилтэн  1995-2019
 • Иргэдийн хувийн бүлэглэлт- сумаар, бүлгээр -Grouping of households with livestock, by soum 1992-2019 xls, рdf
 •  Малын хашаа,Уст цэг-1971-2019 pdf
 • Малын тоо-сумаар, төрлөөр 1930, 1941,1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 19491960-2019 xls,pdf
 • Хээлтэгч малын тоо-сумаар, төрлөөр 1961-2019 xls, pdf
 • Хүнсэнд хэрэглэсэн мал төрлөөр, сумаар 1943, 1947-1949, 1955 xls, pdf  1961-2019 xls,pdf
 • Малын тоо, хээлтэгч, бойжсон төл, бойжилтын хувь төрлөөр, сумаар 1941-1958 xls, pdf
 • Том малын хэрэглээний зарлага төрлөөр, сумаар 1950-1958 xls, pdf
 • Том малын зүй бус хорогдол, хорогдсон төл 1961-2019 xls,pdf
 • Зүй бусаар хорогдсон том мал, түүний оны эхний малд эзлэх хувь, төл малын хорогдол малын төрлөөр, сумаар 1943-1958 xls, pdf

Газар тариалангийн үзүүлэлт

 • Хөдөө аж ахуйн техникийн тоо  1995-2019
 • Тариалсан талбай,  ургамлын төрлөөр-сумаар 1960-2019
 • Хураасан ургац, ургамлын төрлөөр-сумаар     1960-2019
 • Нэг га талбайгаас хураасан ургац   1960-2019
 • Бэлтгэсэн нийт тэжээл, хадлан-сумаар  1960-2019

 Газрын нэгдмэл сан, цаг уур  

Газрын нэгдмэл сан-үндсэн ангиллаар 2005-2019, Агаарын жилийн дундаж температур, Хур тунадастай өдрийн тоо, Хур тунадасны нийлбэр (мм)-сумаар 2000-2019   

Төсөв

 • Гурван шатны төсвийн орлого-сумаар 1995-2019
 • Орон нутгийн төсвийн зарлага  1995-2019

Хэрэглээний үнийн индекс

 • Хэрэглээний үнийн индекс /өмнөх онтой харьцуулсан/ 1997-2019

Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалтанд сумдын эзлэх хувийн жин 1985-2019

Барилга орон сууц

 • Орон сууц, нийтийн аж ахуйн зарим үзүүлэлт 2000-2015  2000-2019
 • Барилга угсралт, их засварын ажил, хөрөнгө оруулалт 1996-2019

Тээвэр   1966-2019

Бусад

Багаар

 • Хүн амын тоо багаар 2004-2005_103 баг xls, pdf  , 2006-2016 xls, pdf 
 • Малын тоо багаар, төрлөөр 2004-2005, 2006-2012 xls, pdf  2013-2019 xls, pdf
 • Хураасан ургац, ургамлын төрлөөр-багаар  2014-2017
ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо