Динамик эмхэтгэл


1941-2018_1

1941-2018_2

1941-2018_3

 Ерөнхий  тэмдэглэгээ  Товчилсон тэмдэглэл

Нутаг дэвсгэр, хилийн урт

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, багийн тоо

УИХ, аймгийн ИТХ-ын сонгууль 1992-2016

Сумдын ИТХ-д сонгогдсон төлөөлөгчийн тоо, намын харъяаллаар 1996,2004,2012,2016

Хүн ам, нийгмийн үзүүлэлт

 • Суурин хүн амын тоо 1941-2015  xlspdf
 • Ажил эрхлэлт сумаар  1956-2014 pdf
 • Хүн ам, өрх, нийгмийн үзүүлэлтүүд сумаар 1961-2015 pdf, 1987-2016
 • Дундаж цалин 2012.04-2019.02

Боловсрол

Эрүүл мэнд

 • Халдварт өвчлөл сумаар 1990-2018

Гэмт хэрэг

Мал аж ахуйн үзүүлэлт

 • Малчид, малчин, малтай өрхийн тоо сумаар 1993-2019 xls,pdf
 • Number of herder households, Number of herdsmen 
 • Малчин өрхийн нийгмийн зарим үзүүлэлт-сумаар 
 • Иргэдийн хувийн бүлэглэлт- сумаар, бүлгээр 1992-2018 xls, рdf
 • Grouping of households with livestock, by soum 1992-2017 pdf
 • Малын тоо-сумаар, төрлөөр 1930, 1941,1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 19491960-2019 xls,pdf
 • Хээлтэгч малын тоо-сумаар, төрлөөр 1961-2019 xls, pdf
 • Хүнсэнд хэрэглэсэн мал төрлөөр, сумаар 1943, 1947-1949, 1955 xls, pdf  1961-2019 xls,pdf
 • Малын тоо, хээлтэгч, бойжсон төл, бойжилтын хувь төрлөөр, сумаар 1941-1958 xls, pdf
 • Том малын хэрэглээний зарлага төрлөөр, сумаар 1950-1958 xls, pdf
 • Том малын зүй бус хорогдол, хорогдсон төл 1961-2019 xls,pdf
 • Зүй бусаар хорогдсон том мал, түүний оны эхний малд эзлэх хувь, төл малын хорогдол малын төрлөөр, сумаар 1943-1958 xls, pdf

Газар тариалангийн үзүүлэлт

 • Тариалсан талбай,  ургамлын төрлөөр-сумаар 1960-2016
 • Хураасан ургац, ургамлын төрлөөр-сумаар     1960-2016
 • Бэлтгэсэн нийт тэжээл, хадлан-сумаар  1960-2016

 Газрын нэгдмэл сан, цаг уур  2000_2018

Төсөв

 • Гурван шатны төсвийн орлого-сумаар 1995-2016

Хэрэглээний үнийн индекс

 • Хэрэглээний үнийн индекс /өмнөх онтой харьцуулсан/ 1997-2018

Барилга орон сууц

 • Орон сууц, нийтийн аж ахуйн зарим үзүүлэлт 2000-2015  2000-2018
 • Барилга угсралт, их засварын ажил, хөрөнгө оруулалт 1996-2018

Бусад

Багаар

 • Хүн амын тоо багаар 2004-2005_103 баг xls, pdf  , 2006-2016 xls, pdf 
 • Малын тоо багаар, төрлөөр 2004-2005, 2006-2012 xls, pdf  2013-2019 xls, pdf
 • Хураасан ургац, ургамлын төрлөөр-багаар  2014-2017
ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
688,8 тэрбум төгрөг (урьдчилсан гүйцэтгэл)

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо