Динамик эмхэтгэл


1941-2018_1

1941-2018_2

1941-2018_3

 Ерөнхий  тэмдэглэгээ  Товчилсон тэмдэглэл

Нутаг дэвсгэр, хилийн урт

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, багийн тоо

УИХ, аймгийн ИТХ-ын сонгууль 1992-2016

Сумдын ИТХ-д сонгогдсон төлөөлөгчийн тоо, намын харъяаллаар 1996,2004,2012,2016

Хүн ам, нийгмийн үзүүлэлт

 • Суурин хүн амын тоо 1941-2015  xlspdf
 • Ажил эрхлэлт сумаар  1956-2014 pdf
 • Хүн ам, өрх, нийгмийн үзүүлэлтүүд сумаар 1961-2015 pdf, 1987-2016
 • Дундаж цалин 2012.04-2019.02

Боловсрол

Эрүүл мэнд

 • Халдварт өвчлөл сумаар 1990-2018

Гэмт хэрэг

Мал аж ахуйн үзүүлэлт

 • Малчид, малчин, малтай өрхийн тоо сумаар 1993-2019 xls,pdf
 • Number of herder households, Number of herdsmen 
 • Малчин өрхийн нийгмийн зарим үзүүлэлт-сумаар 
 • Иргэдийн хувийн бүлэглэлт- сумаар, бүлгээр 1992-2018 xls, рdf
 • Grouping of households with livestock, by soum 1992-2017 pdf
 • Малын тоо-сумаар, төрлөөр 1930, 1941,1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 19491960-2019 xls,pdf
 • Хээлтэгч малын тоо-сумаар, төрлөөр 1961-2019 xls, pdf
 • Хүнсэнд хэрэглэсэн мал төрлөөр, сумаар 1943, 1947-1949, 1955 xls, pdf  1961-2019 xls,pdf
 • Малын тоо, хээлтэгч, бойжсон төл, бойжилтын хувь төрлөөр, сумаар 1941-1958 xls, pdf
 • Том малын хэрэглээний зарлага төрлөөр, сумаар 1950-1958 xls, pdf
 • Том малын зүй бус хорогдол, хорогдсон төл 1961-2019 xls,pdf
 • Зүй бусаар хорогдсон том мал, түүний оны эхний малд эзлэх хувь, төл малын хорогдол малын төрлөөр, сумаар 1943-1958 xls, pdf

Газар тариалангийн үзүүлэлт

 • Тариалсан талбай,  ургамлын төрлөөр-сумаар 1960-2016
 • Хураасан ургац, ургамлын төрлөөр-сумаар     1960-2016
 • Бэлтгэсэн нийт тэжээл, хадлан-сумаар  1960-2016

 Газрын нэгдмэл сан, цаг уур  2000_2018

Төсөв

 • Гурван шатны төсвийн орлого-сумаар 1995-2016

Хэрэглээний үнийн индекс

 • Хэрэглээний үнийн индекс /өмнөх онтой харьцуулсан/ 1997-2018

Барилга орон сууц

 • Орон сууц, нийтийн аж ахуйн зарим үзүүлэлт 2000-2015  2000-2018
 • Барилга угсралт, их засварын ажил, хөрөнгө оруулалт 1996-2018

Бусад

Багаар

 • Хүн амын тоо багаар 2004-2005_103 баг xls, pdf  , 2006-2016 xls, pdf 
 • Малын тоо багаар, төрлөөр 2004-2005, 2006-2012 xls, pdf  2013-2019 xls, pdf
 • Хураасан ургац, ургамлын төрлөөр-багаар  2014-2017
ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо