Тооллого, судалгаа


1. Хүн ам ажил эрхлэлтийн судалгаа  2004,  2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015
2.Хөдөө аж ахуйн салбар 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 20132014, 2015, 2016, 2017, 20182019
3. Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
4. Төвийн бүсийн эдийн засаг нийгмийн хөгжил 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019
5. Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжилд Төв аймгийн эзлэх байр суурь 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  2013, 2014, 2015, 2017
6. Малчин өрхийн ядуурлыг хэмжих асуудал 2009, 2014, 2016
7.Төв аймгийн аж үйлдвэр, барилга, худалдаа, бусад салбарын судалгаа  2011 2013 2014 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
8.Улс, аймаг, сум, багийн зарим үзүүлэлтээр зэрэгцүүлсэн зиндаа 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018_1, 2018_2, 2019_2, 2019_1
9.Ажиллах хүчний судалгааны тайлан 2014
10.Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үр дүнгээр хүн амын тоо excel, pdf
11.Төв аймгийн оны лавлагаа 2017
12.Аймгийн түвшинд ядуурлын зарим үзүүлэлтүүдийг тооцох асуудал
 
НЭГДСЭН ТАЙЛАН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ТООЛЛОГО 2017
2.ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН-2017   A B C D E F
3.ӨРХИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГААНЫ 2017 ОНЫ ТАНИЛЦУУЛГА  “Ардчилсан засаглал судалгаа”-ны 2009-2017 оны үр дүн ,  2016-20182016-2019
4.ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНИЙН ИНФЛЯЦАД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ БА БОГИНО ХУГАЦААНЫ ИНФЛЯЦЫН ТААМАГЛАЛ
5.ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2017 ОНД
6. ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАР- 2017 ҮСХ
7. ГАДААД ХУДАЛДАА 2017-ҮСХ
8. МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗАРИМ ДАНСУУД ҮСХ
9. ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖ 2017 ОНД  ҮСХ
10.БҮС НУТГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА-ҮСХ
11.“ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА” 2018 ОНЫ ҮР ДҮН
12.Монгол Улсын Эрчим хүчний үр ашиг, хүртээмж, түүнд хийсэн бүтцийн шинжилгээ
13.СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
14.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
15.Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа 2018, Илтгэл: Үндсэн үр дүн
16.Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа 2018, Илтгэл: Тогтвортой хөгжлийн зорилтын үзүүлэлтүүд
17.Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа-2018 инфографик
18.Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа-2018 нэгдсэн тайлан
19. Аймаг, нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 2018
20. Ядуурлын дүр төрх 2018
21.МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГЫН ХЭРЭГЖИЛТ
22.АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ СУДАЛГААНЫ ҮНДСЭН ТАЙЛАН 2019
23.ЭРЭГТЭЙ, ЭМЭГТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН ДУНДАЖ НАСЛАЛТЫН ЗӨРҮҮ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
24.“КОРОНАВИРУСИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ӨРХӨД СУУРИЛСАН СУДАЛГАА” 1
25.ЦАГ АШИГЛАЛТЫН СУДАЛГАА 1 2
26.МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
27.Орлого, хэрэглээний тэгш бус байдал
28.ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАР 2019
29.МОНГОЛ УЛС ОЛОН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БҮЛГИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА+НЭМЭХ 1 2 3
30.ХАВДРЫН ӨВЧЛӨЛ, НАС БАРАЛТ -10 жилд 

 

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо