Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллого


Тоологын тов

Хүн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогын улсын комиссын ажиллах журам

Хүн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогын улсын комиссын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Аймаг, нийслэлийн тооллогын комиссын  бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын мастер төлөвлөгөө

Сумын тооллогын комиссыг байгуулж, аймгийн комиссын бүрэлдэхүүний чиг үүргийг батлах тухай АЗДаргын захирамж 

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ТООЛЛОГО, БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ 2019 ОНЫ ТООЛЛОГО

Хүн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогын аймгийн комиссын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ТАЙЛАН /ТӨВИЙН БҮС/

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН НЭГДСЭН ДҮН /хураангуй/    Улс   Аймаг  1
                                                                                                                                              /дэлгэрэнгүй/  Улс   Аймаг

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо