Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллого


Тоологын тов

Хүн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогын улсын комиссын ажиллах журам

Хүн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогын улсын комиссын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Аймаг, нийслэлийн тооллогын комиссын  бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын мастер төлөвлөгөө

Сумын тооллогын комиссыг байгуулж, аймгийн комиссын бүрэлдэхүүний чиг үүргийг батлах тухай АЗДаргын захирамж 

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ТООЛЛОГО, БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ 2019 ОНЫ ТООЛЛОГО

Хүн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогын аймгийн комиссын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ТАЙЛАН /ТӨВИЙН БҮС/

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН НЭГДСЭН ДҮН /хураангуй/    Улс   Аймаг  1
                                                                                                                                             /дэлгэрэнгүй/  Улс  

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо