Сумдын статистик хариуцсан ажилтнуудад


Статистикийн ерөнхий ойлголт

Эдийн засгийн салбарууд, бизнес регистр, хөдөө аж ахуй, бусад салбарууд

Нийгмийн чиглэлийн түүвэр судалгаа

Хүн амын мэдээллийн сан, мал тооллогын программ

Статистикийн үндсэн аргууд түүний хэрэглээ

Статистик тооцооллын дасгал

Сумын Улсын бүртгэл, статистик хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалт

2016 оны 2 сарын 22-ны сургалт 

2016 оны 5-р сарын 23-ны сургалт

Сум, багийн статистик хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалт

2017 оны 4 сарын 27_28-ны сургалт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо