Сумдын статистик хариуцсан ажилтнуудад


Статистикийн ерөнхий ойлголт

Эдийн засгийн салбарууд, бизнес регистр, хөдөө аж ахуй, бусад салбарууд

Нийгмийн чиглэлийн түүвэр судалгаа

Хүн амын мэдээллийн сан, мал тооллогын программ

Статистикийн үндсэн аргууд түүний хэрэглээ

Статистик тооцооллын дасгал

Сумын Улсын бүртгэл, статистик хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалт

2016 оны 2 сарын 22-ны сургалт 

2016 оны 5-р сарын 23-ны сургалт

Сум, багийн статистик хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалт

2017 оны 4 сарын 27_28-ны сургалт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо