Статистикийн маягтууд


Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүймэдээ ААНБ-1 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ ААНБ-2 Татах
Жимс, жимсгэний талбай, хураасан ургацын мэдээ ХАА-5 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тариалсан талбайн эцсийн мэдээ ХАА-7а Татах
Өрхийн тариалсан талбайн эцсийн мэдээ ХАА-7б Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хураасан ургацын эцсийн мэдээ ХАА-9а Татах
Өрхийн хураасан ургацын эцсийн мэдээ ХАА-9б Татах
Мах боловсруулах үйлдвэрийн бэлтгэсэн малын мэдээ ХААБ-1 Татах
Дулааны эрчим хүчний 20.... оны баланс АҮ-3 Татах
Олборлосон нүүрсний 20.... оны баланс АҮ-4 Татах
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 20.... оны гүйцэтгэл ХО-3Б Татах
Хот, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний 20.. оны жилийн мэдээ НҮ-1 Татах
Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн 20... оны мэдээ НЗҮ-1 Татах
Хүн амын шилжих хөдөлгөөний жилийн эцсийн тайлан ХА-2 Татах
Суурин хүн амын 20.... оны жилийн эцсийн тайлан ХА-3 Татах
Хэвлэгдсэн ном тохимлын 20... оны жилийн эцсийн мэдээ ХТ-1 Татах
Сонин, сэтгүүлийн 20... оны жилийн эцсийн мэдээ СС-1 Татах
Хагас жилийн малын түүвэр судалгааны 2019 оны маягт асуулын хуудас Татах


УЛИРЛЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Барилга байгууламж, обьектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ ББО-1 Татах
Орон сууцны барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ ББӨ-1-ОС-P1-2 Татах

Орон сууцны бус барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. 

/Цэцэрлэг, Сургуулийн барилга барьсан бол дараах маягтаар/

ББӨ-1-ОСБ1-P1-2 Татах

Орон сууцны бус барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Соёлын, Худалдаа үйлчилгээний, үйлдвэрийн, зочид буудлын, конторын  барилга барьсан бол дараах маягтаар-шилэн фасадтай барилга байвал сайн/

ББӨ-1-ОСБ2-P1-2 Татах

Орон сууцны бус барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Эмнэлэг, сувилалын барилга барьсан бол дараах маягтаар /

ББӨ-1-ОСБ3-P1-2 Татах
Инженерийн барилга  байгууламжийн угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Авто замын ажил хийсэн бол дараах маягтаар/ ББӨ-1-ИБ1-P1-2 Татах

Инженерийн барилга  байгууламжийн угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Замын гэрэлтүүлгийн ажил хийсэн бол дараах маягтаар/

ББӨ-1-ИБ2-P1-2 Татах
Авто, усан замын тээврийн 20... оны ...-р улирлын тээвэрлэлтийн мэдээ Т-1 Татах
Шуудан, холбоо, интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйлчилгээний 20... оны улирлын тайлан ШХИҮ-1 Татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1а

Татах

Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хүнсний гол нэр төрлийн барааны татан авалт, үлдэгдлийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1б Татах
Зоогийн газрын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗГ-1а Татах
Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗБ-1а Татах
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-ын 20... оны улирлын мэдээ АЖ-1а Татах
Мал эмнэлэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МЭ-1 Татах
Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг ААНБ-ын үйл ажиллагааны  20... оны ...-р улирлын мэдээ БЗҮ-1 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн улирлын мэдээ БР-1 Татах
Салбар, охин, толгой, компаний бүртгэлийн мэдээ БР-2 Татах
Төрийн бус байгууллагын 20.... оны ....-р улирлын мэдээ ТББ-1 Татах
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ НБХҮ-1 Татах
Мэргэжлмйн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МТС-1 Татах
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ЭШС-1 Татах
Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ СБТ-1 Татах
Сүм хийдийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ СХ-1 Татах
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 20.... оны ...-р улирлын мэдээ ОСНАА-1 Татах
Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн 20.... оны тайлан ХА-1 Татах
Ашиглалтанд оруулсан орон сууцны 20... оны ....-р хагас/бүтэн жилийн мэдээ ОС-1 Татах
Гэрийн фондны жилийн мэдээ ОС-3 Татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын улирлын судалгаа ХО-1 Татах

 

САРЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн 20.. оны тооллого МТ-1 Татах
Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ ХАА-1 Татах
Том малын зүй бүсийн хорогдлын мэдээ ХАА-2 Татах
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үний 20... оны .... сарын мэдээ ХАА-3 Татах
Тариалсан талбайн мэдээ ХАА-6 Татах
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ ХАА-8 Татах
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 20... оны ....-р сарын мэдээ АҮ-1 Татах
Үйлдвэрлэгчийн үнийн 20.... оны ....-р сарын мэдээ ҮҮМ-1 Татах
АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САГСНЫ НЭР, ТӨРӨЛ, ҮНЭ  ҮНЭ-2

Маягт

Каталог

СУМЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САГСНЫ НЭР, ТӨРӨЛ, ҮНЭ  ҮНЭ-2,1

Маягт

Каталог

 

 

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
688,8 тэрбум төгрөг (урьдчилсан гүйцэтгэл)

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо