Статистикийн маягтууд


Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүймэдээ ААНБ-1 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ ААНБ-2 Татах
Жимс, жимсгэний талбай, хураасан ургацын мэдээ ХАА-5 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тариалсан талбайн эцсийн мэдээ ХАА-7а Татах
Өрхийн тариалсан талбайн эцсийн мэдээ ХАА-7б Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хураасан ургацын эцсийн мэдээ ХАА-9а Татах
Өрхийн хураасан ургацын эцсийн мэдээ ХАА-9б Татах
Мах боловсруулах үйлдвэрийн бэлтгэсэн малын мэдээ ХААБ-1 Татах
Дулааны эрчим хүчний 20.... оны баланс АҮ-3 Татах
Олборлосон нүүрсний 20.... оны баланс АҮ-4 Татах
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 20.... оны гүйцэтгэл ХО-3Б Татах
Хот, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний 20.. оны жилийн мэдээ НҮ-1 Татах
Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн 20... оны мэдээ НЗҮ-1 Татах
Хүн амын шилжих хөдөлгөөний жилийн эцсийн тайлан ХА-2 Татах
Суурин хүн амын 20.... оны жилийн эцсийн тайлан ХА-3 Татах
Хэвлэгдсэн ном тохимлын 20... оны жилийн эцсийн мэдээ ХТ-1 Татах
Сонин, сэтгүүлийн 20... оны жилийн эцсийн мэдээ СС-1 Татах
Хагас жилийн малын түүвэр судалгааны 2019 оны маягт асуулын хуудас Татах


УЛИРЛЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Барилга байгууламж, обьектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ ББО-1 Татах
Орон сууцны барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ ББӨ-1-ОС-P1-2 Татах

Орон сууцны бус барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. 

/Цэцэрлэг, Сургуулийн барилга барьсан бол дараах маягтаар/

ББӨ-1-ОСБ1-P1-2 Татах

Орон сууцны бус барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Соёлын, Худалдаа үйлчилгээний, үйлдвэрийн, зочид буудлын, конторын  барилга барьсан бол дараах маягтаар-шилэн фасадтай барилга байвал сайн/

ББӨ-1-ОСБ2-P1-2 Татах

Орон сууцны бус барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Эмнэлэг, сувилалын барилга барьсан бол дараах маягтаар /

ББӨ-1-ОСБ3-P1-2 Татах
Инженерийн барилга  байгууламжийн угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Авто замын ажил хийсэн бол дараах маягтаар/ ББӨ-1-ИБ1-P1-2 Татах

Инженерийн барилга  байгууламжийн угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Замын гэрэлтүүлгийн ажил хийсэн бол дараах маягтаар/

ББӨ-1-ИБ2-P1-2 Татах
Авто, усан замын тээврийн 20... оны ...-р улирлын тээвэрлэлтийн мэдээ Т-1 Татах
Шуудан, холбоо, интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйлчилгээний 20... оны улирлын тайлан ШХИҮ-1 Татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1а

Татах

Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хүнсний гол нэр төрлийн барааны татан авалт, үлдэгдлийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1б Татах
Зоогийн газрын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗГ-1а Татах
Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗБ-1а Татах
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-ын 20... оны улирлын мэдээ АЖ-1а Татах
Мал эмнэлэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МЭ-1 Татах
Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг ААНБ-ын үйл ажиллагааны  20... оны ...-р улирлын мэдээ БЗҮ-1 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн улирлын мэдээ БР-1 Татах
Салбар, охин, толгой, компаний бүртгэлийн мэдээ БР-2 Татах
Төрийн бус байгууллагын 20.... оны ....-р улирлын мэдээ ТББ-1 Татах
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ НБХҮ-1 Татах
Мэргэжлмйн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МТС-1 Татах
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ЭШС-1 Татах
Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ СБТ-1 Татах
Сүм хийдийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ СХ-1 Татах
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 20.... оны ...-р улирлын мэдээ ОСНАА-1 Татах
Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн 20.... оны тайлан ХА-1 Татах
Ашиглалтанд оруулсан орон сууцны 20... оны ....-р хагас/бүтэн жилийн мэдээ ОС-1 Татах
Гэрийн фондны жилийн мэдээ ОС-3 Татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын улирлын судалгаа ХО-1 Татах

 

САРЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн 20.. оны тооллого МТ-1 Татах
Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ ХАА-1 Татах
Том малын зүй бүсийн хорогдлын мэдээ ХАА-2 Татах
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үний 20... оны .... сарын мэдээ ХАА-3 Татах
Тариалсан талбайн мэдээ ХАА-6 Татах
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ ХАА-8 Татах
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 20... оны ....-р сарын мэдээ АҮ-1 Татах
Үйлдвэрлэгчийн үнийн 20.... оны ....-р сарын мэдээ ҮҮМ-1 Татах
АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САГСНЫ НЭР, ТӨРӨЛ, ҮНЭ  ҮНЭ-2

Маягт

Каталог

СУМЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САГСНЫ НЭР, ТӨРӨЛ, ҮНЭ  ҮНЭ-2,1

Маягт

Каталог

 

 

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо