Төсөв, санхүү


Төрийн аудит санхүүгийн жилийн эцсийн тайланд өгсөн дүгнэлт: 2017, 2018, 2019 

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан:  2010 2011 2012 2013 2017 2018 2019

Төсвийн төсөл: 2014 2018 2019 2020

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ:  2013 

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016 9 10 11 12 

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шилэн дансны мэдээлэл байршуулах  төлөвлөгөө: 2015 2020

Төсвийн хуваарь: 2014  он2015 он2016 он, 2017 он, 2018 он, 2019он, 2020 он

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо