Төсөв, санхүү


Төрийн аудит санхүүгийн жилийн эцсийн тайланд өгсөн дүгнэлт: 2017, 2018, 2019 

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан:  2010 2011 2012 2013 2017 2018 2019

Төсвийн төсөл: 2014 2018 2019 2020

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ:  2013 

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016 9 10 11 12 

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4

Шилэн дансны мэдээлэл байршуулах  төлөвлөгөө: 2015 2020

Төсвийн хуваарь: 2014  он2015 он2016 он, 2017 он, 2018 он, 2019он, 2020 он

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
688,8 тэрбум төгрөг (урьдчилсан гүйцэтгэл)

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо