Төсөв, санхүү


Төрийн аудит санхүүгийн жилийн эцсийн тайланд өгсөн дүгнэлт: 2017, 2018, 2019, 2020 

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан:  2010 2011 2012 2013 2017 2018 2019 2020

Төсвийн төсөл: 2014 2018 2019 2020 2021

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ:  2013 

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016 9 10 11 12 

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2

Шилэн дансны мэдээлэл байршуулах  төлөвлөгөө: 2015 2020

Төсвийн хуваарь: 2014  он2015 он2016 он, 2017 он, 2018 он, 2019он, 2020 он, 2021 он

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо