Хууль тогтоомж


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.  Авлигын эсрэг хууль

2. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

3. Архивын тухай

4. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай

5. Гэр бүлийн тухай

6. Гадаадын иргэний эрхзүйн байдлын тухай

7. Газрын тухай (шинэчилсэн найруулга)

8. Газрын төлбөрийн тухай 

9. Дампуурлын тухай

10. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

11. Захиргааны ерөнхий хууль

12. Зөрчлийн тухай/Шинэчилсэн найруулга/

13. Иргэний хууль

14.ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

15. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай 

16. Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай

17. Компанийн тухай (шинэчилсэн найруулга)

18. Монгол улсын үндсэн хууль

19. Монгол улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай

20. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

21. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

22. Нөхөрлөлийн тухай

23. Нотариатын тухай

24. Орон сууцны тухай

25. Орон сууц хувьчлах тухай

26. Статистикийн тухай хууль

27. Сонгуулийн тухай хууль

28. Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай

29. УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ/Шинэчилсэн найруулга/

30. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

31. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай

32. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай 

33. Хөдөлмөрийн тухай хууль

34. Хүн ам орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль

35. Хоршооны тухай (шинэчилсэн найруулга)

36. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай (шинэчилсэн найруулга)

37. Хөрөнгө оруулалтын тухай 

МОНГОЛ УЛСЫН  УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

1.Албан ёсны статистикийг хөгжүүлэх 2011-2015, 2017-2020

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1.Монгол улсын засгийн газрын тогтоол 341 224 235, 2017-0315_89, doc, legalinfo

2.Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

3.Төрийн албаны удирдах ажилтны улсын зөвлөлгөөн-2018 андгай, зөвлөмж

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЖУРАМ, ШИЙДВЭРҮҮД

1.Мэргэжлийн ёсзүйн дүрэм батлах тухай

2.Шагналын журам шинэчлэн батлах тухай

3.Сум баг хорооны статистикийн шилдэг ажилтан шалгаруулах журам

4.Статистикийн тэргүүний мэдээлэгч байгууллага шалгаруулах журам

5.Аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газрын жилийн ажлын үр дүнг үнэлэх журмыг шинэчлэн батлах тухай

6. Үндэсний статистикийн хорооны хөдөлмөрийн дотоод журам

7.Үндэсний статистикийн хорооны архивын журамыг батлах тухай 

8.Судлаач сонгон шалгаруулах журам батлах тухай

9.Үндэсний статистикийн салбарын дотоод аудитын үйл ажиллагааны дүрэм

10.Байгууллагын ёс зүйн асуудлыг хянан зохицуулах журам

11. ҮСХ-ны дарга, Төв аймгийн ЗД нартай Төв аймгийн Статистикийн хэлтсийн даргын байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  2016 он2017 он, 2018 он, 2019 он   

12.  ҮСХ-нд дамжуулах мэдээний график 2017 он, 2018 он, 2019 он, 2020 он2021 он

13. Статистикийн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журам

14. Статистикийн улсын байцаагчийн дүрэм

15. Статистикийн төв, орон нутгийн байгууллагын ажилтнуудын сургалтын хөтөлбөр

16. Статистикийн салбарын сургалтын үйл ажиллагаа, гадаад арга хэмжээг зохицуулах журам

17. Статистикийн бизнес регистрийг хөтлөх, ашиглахад баримтлах журам

18. Үндэсний статистикийн хороо-Нийгмийн баталгаа

19. Албан ёсны статистикийн мэдээллийн алдааг илрүүлж, засвар, баримтжуулалт хийх журам

ТӨВ АЙМГИЙН ИХТ-ЫН ТОГТООЛ, ЗД-ЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗД-ТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ, ЗД-ЫН ЗАХИРАМЖ

1.Төв аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрөөс 2004-20082009-2012, 2013-2016, 2016-2020

2.Засаг даргын нэрэмжит үзлэгийн шалгуур үзүүлэлт

3.Аймгийн Засаг даргатай хэлтсийн даргын байгуулсан хариуцлагын гэрээ

4.Аймгийн Засаг даргатай хэлтсийн даргын байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2014 он2015 он

5.Сум, хэлтэс, агентлаг, албан байгууллагуудаас авах мэдээний график 2017 он, 2018 2021

6.Аймгийн Засаг даргын 2004 оны 357 дугаар захирамж

7. Хэлтсийн тайлан  2018

 

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо