Хүн ам орон сууцны 2010 оны тооллого


Хүн ам орон сууцны тооллогын 2010 оны тооллогын   улсын тооллогын дүн

Хүн ам орон сууцны 2010 оны АЙМГИЙН  тооллогын нэгдсэн дүн 

Сэдэвчилсэн судалгаа: Боловсрол, бичиг үсгийн мэдлэг

                                       Эдийн засгийн идэвх

18 хүртэлх насны суурин хүн амын тоо эцэг эхтэйгээ амьдардаг

18 хүртэлх насны суурин хүн амын тоо эцэг эхтэйгээ хамт амьдардаггүй

Өрхийн тоо өрхийн хэлбэр өрхөд тоологдсон 60 ба түүнээс дээш настай хүний тоо ам бүлийн тоогоор

Өрх, өрхөд тоологдсон суурин хүн амын тоо тэдгээрээс ажил эрхэлдэг хүний тоо

Өрхөд тоологдсон суурин хүн амын тоо хөдөлмөр эрхэлдэг хүний тоо суугчдын тоо багаар

Байшинд амьдардаг өрх, өрхөд тоологдсонсуурин хүн амын тоо байшингийн төрөл, сууцны өмч эзэмшлийн хэлбэр

 Өрхөд тоологдсон суурин хүн амын тоо хөдөлмөр эрхэлдэг хүний тоо суугчдын тоогоор сумаар

Сумын дүнгээр байшингийн төрлөөр

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо