Хүн ам орон сууцны 2010 оны тооллого


Хүн ам орон сууцны тооллогын 2010 оны тооллогын   улсын тооллогын дүн

Хүн ам орон сууцны 2010 оны АЙМГИЙН  тооллогын нэгдсэн дүн 

Сэдэвчилсэн судалгаа: Боловсрол, бичиг үсгийн мэдлэг

                                       Эдийн засгийн идэвх

18 хүртэлх насны суурин хүн амын тоо эцэг эхтэйгээ амьдардаг

18 хүртэлх насны суурин хүн амын тоо эцэг эхтэйгээ хамт амьдардаггүй

Өрхийн тоо өрхийн хэлбэр өрхөд тоологдсон 60 ба түүнээс дээш настай хүний тоо ам бүлийн тоогоор

Өрх, өрхөд тоологдсон суурин хүн амын тоо тэдгээрээс ажил эрхэлдэг хүний тоо

Өрхөд тоологдсон суурин хүн амын тоо хөдөлмөр эрхэлдэг хүний тоо суугчдын тоо багаар

Байшинд амьдардаг өрх, өрхөд тоологдсонсуурин хүн амын тоо байшингийн төрөл, сууцны өмч эзэмшлийн хэлбэр

 Өрхөд тоологдсон суурин хүн амын тоо хөдөлмөр эрхэлдэг хүний тоо суугчдын тоогоор сумаар

Сумын дүнгээр байшингийн төрлөөр

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо