Хүн ам орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого


Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үзэл баримтлал word pdf

Аймгийн тооллогын комисс

Сумын тооллогын комисс

Төв аймгийн хүн ам орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үйл ажиллагааны дэлгэрэгүй төлөвлөгөө

Төв аймгийн хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын төсөв

Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтэр нөхөх заавар pdf, хичээл

Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтэр pdf A4

Хаягжилтын стандарт, Засгийн газрын 280 дугаар тогтоолын хавсралт, 

Нийгмийн халамжийн тухай хууль

ХАОС-ы 2015 оны завсрын тооллогот сумдад ажиллах гэрээт ажилтанд тавих шаардлага, гэрээт ажилтантай хийх гэрээ

ХАӨМС-ийн программын талаарх нийтлэг асуулт, хариулт

ХАӨМС-ийн программын гарын авлага

ХАОС-ы 2015 оны завсрын тооллогын улсын үр дүн

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо