ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГО-ТӨВ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ДҮН

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 16. 03 цаг 49 минут

Энэхүү ном нь 12 бүлэг, тооллогын нэгдсэн үр дүнгийн гол гол үзүүлэлтийг хамарсан хавсралтаас бүрдэнэ. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын онцлог, удирдлагын тухай 1 дүгээр бүлэгт тусгасан. Хүн амын тоо, өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц, иргэний харьяалал, үндэс угсаа, шашин, суурьшил, нягтрал, хотжилт зэрэг хүн ам зүйн гол үзүүлэлтийг 2-4 дүгээр бүлэгт, хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөн, боловсрол, бичиг үсгийн мэдлэг, өрх, гэр бүлийн байдал, гар утас, интернэт хэрэглэгчид, эдийн засгийн идэвх, гадаадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэдийн талаарх мэдээллийг тус бүрд нь бүлэг болгосноос гадна тооллогод шинэ аргачлалаар тусгасан үйлдлийн чадварын хүндрэл болон Байшин, орон сууцны тооллогын мэдээллийг бүлэг болгож оруулав. Энэ удаагийн тооллогын дүнг өмнөх тооллогуудын дүнгийн үзүүлэлттэй зэрэгцүүлэн жиших боломжтойгоос гадна сум, багийн түвшинд зарим онцлог мэдээллүүдийг шинээр нэмж тусгалаа.
Төр, засгийн болон төрийн бус байгууллага, үйлдвэрлэгч, бизнес эрхлэгчид, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага, эрдэмтэн судлаачдад нэн хэрэгцээтэй олон улсын түвшинд зэрэгцүүлж харьцуулагдах зарчмыг хангасан, шаардлагад нийцсэн мэдээллийн нарийвчилсан эх үүсвэртэй боллоо.

Хүн ам, орон сууцны тооллогын мэдээллийг хөгжлийн төлөө үр ашигтай хэрэгсэл болгон ашиглахыг Та бүхэнд уриалж байна.

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГО-ТӨВ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ДҮН -1212.mn   -Хэлтсийн сайт 

Сэтгэгдэл бичих
ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо