ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2020 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 17. 11 цаг 20 минут

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2020 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр өрхийн сарын дундаж нийт орлого оны үнээр 1.4 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 49.5 (3.6%) мянган төгрөгөөр өсөж, харин өмнөх улирлаас 88.1 (5.8%) мянган төгрөгөөр буурчээ.

Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт орлогын хэмжээ 2020 оны 4 дүгээр улиралд 1.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 14.3 (1.3%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Үүнд цалин хөлсний бодит орлого 9.0 (1.6%) мянган төгрөгөөр, тэтгэвэр, тэтгэмжийн бодит орлого 63.9 (33.9%) мянган төгрөгөөр өссөн нь нөлөөллөө. Харин өрхийн сарын дундаж бодит нийт орлогын хэмжээ өмнөх улирлаас 75.6 (6.2%) мянган төгрөгөөр буурсан бөгөөд үүнд хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бодит орлого 10.0 (14.4%) мянган төгрөгөөр, цалин хөлсний бодит орлого 51.6 (8.3%) мянган төгрөгөөр буурсан нь гол нөлөө үзүүлжээ.

Нэг өрхийн сарын дундаж нийт орлого, төгрөгөөр, мөнгөн орлогын бүтэц, дүнд эзлэх хувиар, 2020 оны 4 дүгээр улирлаар

Өрхийн сарын дундаж нийт орлогын бүтэцэд мөнгөн орлого аймгийн төв 95.3, сумын төв 87.8, хөдөө 77.3 хувийг; бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн аймгийн төв 3.5, сумын төв 4.2, хөдөө 2.4 хувийг; өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн аймгийн төв 1.2, сумын төв 8.0, хөдөө 20.3 хувийг тус бүр эзлэв.

Өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлогыг бүтцээр нь авч үзэхэд цалин хөлсний орлого 54.0 хувь, тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 23.9 хувь, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 7.6 хувь, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 5.6 хувь, бусад орлого 8.9 хувийг тус тус эзэлжээ.

Өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлогыг бүтцээр нь авч үзэхэд цалин хөлсний орлого аймгийн төв 54.5, сумын төв 49.8, хөдөө 13.4 хувийг;  тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого аймгийн төв 24.9, сумын төв 27.2, хөдөө 29.2 хувийг; хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого аймгийн төв 3.1, сумын төв 9.3, хөдөө 50.1 хувийг; бусад орлого аймгийн төв 7.2, сумын төв 6.3, хөдөө 1.1 хувийг; хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого аймгийн төв 10.3, сумын төв 7.4, хөдөө 6.2 хувийг тус тус эзэлжээ.

Өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого, оны үнээр 2020 оны 4 дүгээр улиралд 1.3 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 58.8 (4.7%) мянган төгрөгөөр өслөө. Үүнд цалин хөлсний орлого 27.1 (3.9%) мянган төгрөгөөр, тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 85.1 (36.9%) мянган төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлсөн. Харин өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого өмнөх улирлаас 76.0 (5.4%) мянган төгрөгөөр буурсан бөгөөд үүнд цалин хөлсний орлого 61.3 (7.9%) мянган төгрөгөөр, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 12.2 (14.0%) мянган төгрөгөөр буурсан нь голлон нөлөөлжээ.

Өрхүүдийг мөнгөн орлогоор нь бүлэглэн авч үзэхэд 2020 оны 4 дүгээр улиралд өмнөх оны мөн үеэс 300.0-500.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 22.2 мянгаар, 500.0-700.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 5.0 мянгаар, 700.0-900.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 3.8 мянгаар, 1.1-1.6 сая төгрөгийн орлоготой өрх 1.4 мянгаар буурсан бол, 300.0 мянган төгрөгөөс доош орлоготой өрх 8.6 мянгаар, 900.0-1100.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 6.8 мянгаар, 1.6-2.1 сая төгрөгийн орлоготой өрх 14.9 мянгаар, 2.1-3.0 сая төгрөгийн орлоготой өрх 9.1 мянгаар, 3.0 сая төгрөгөөс дээш орлоготой өрх 4.2 мянгаар нэмэгдлээ.

Улсын хэмжээнд 2020 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар сард 500.0 мянган төгрөг хүртэлх мөнгөн орлоготой өрхийн дундаж орлогын бүтцийг авч үзвэл, цалин хөлсний орлого 12.8 хувь, тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 62.7 хувь, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 12.4 хувь, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 2.6 хувь, бусад орлого 9.5 хувийг эзэлж байхад харин 1.6 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн орлоготой өрхийн дундаж орлогын бүтцийг авч үзвэл, цалин хөлсний орлого 63.9 хувь, тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 11.9 хувь, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 6.0 хувь, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 7.3 хувь, бусад орлого 10.9 хувийг тус тус эзэлжээ.

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2020 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр өрхийн сарын дундаж нийт зарлага, оны үнээр 1.5 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 12.7 (0.9%) мянган төгрөгөөр өсөж, харин өмнөх улирлаас 75.0 (4.9%) мянган төгрөгөөр буурчээ.

Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт зарлагын хэмжээ 2020 оны 4 дүгээр улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 16.4 (1.4%) мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 65.1 (5.3%) мянган төгрөгөөр буурчээ. Өрхийн сарын дундаж бодит нийт зарлагын хэмжээ өмнөх улирлаас 5.3 хувиар буурахад хүнсний бүтээгдэхүүний бодит зарлага 14.0 (5.7%) мянган төгрөгөөр, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний бодит зарлага 37.7 (4.9%) мянган төгрөгөөр буурсан нь голлон нөлөөлжээ.

Өрхийн нийт зарлагыг өрхийн мөнгөн зарлага, өрхийн өөрийн аж ахуйгаас бэлтгэж хэрэглэсэн болон бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн зүйлийн мөнгөн дүнгүүдийн нийлбэрээр тодорхойлдог. Судалгааны
2020 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар өрхийн сарын дундаж нийт зарлагын 92.9 хувийг мөнгөн зарлага, 3.0 хувийг бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн, 4.1 хувийг өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага эзэлж байна. Өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага 68.2 хувь, хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага 21.5 хувь, бусад зарлага 8.5 хувь, бусдад өгсөн бэлэг, тусламжийн зарлага 1.8 хувийг тус тус эзэлжээ.

Нэг өрхийн сарын дундаж нийт зарлага, төгрөгөөр, мөнгөн зарлагын бүтэц, дүнд эзлэх хувиар, 2020 оны 4 дүгээр улирлаар

Өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага аймгийн төв 66.3, сумын төв 68.2 хөдөө 69.1 хувийг; хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага аймгийн төв 23.7, сумын төв 18.4, хөдөө 13.8 хувийг; бусад зарлага аймгийн төв 7.8, сумын төв 11.0, хөдөө 14.0 хувийг; бусдад өгсөн бэлэг, тусламжийн зарлага аймгийн төв 2.1, сумын төв 2.4, хөдөө 3.1 хувийг тус тус эзэлжээ.

2020 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар өрхийн сарын дундаж нийт зарлагын бүтэцэд мөнгөн зарлага аймгийн төв 95.8, сумын төв 88.4, хөдөө 79.3 хувийг; бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн аймгийн төв 3.1, сумын төв 4.0, хөдөө 2.2 хувийг; өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн аймгийн төв 1.1, сумын төв 7.6, хөдөө 18.5 хувийг тус бүр эзэлжээ.

Өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага, оны үнээр 2020 оны 4 дүгээр улиралд 1.4 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 22.0 (1.7%) мянган төгрөгөөр өслөө. Үүнд хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага 17.5 (6.4%) мянган төгрөгөөр, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага 17.3 (1.9%) мянган төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлжээ. Харин өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага өмнөх улирлаас 62.9 (4.4%) мянган төгрөгөөр буурсан бөгөөд үүнд хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага 16.2 (5.3%) мянган төгрөгөөр, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага 43.1 (4.5%) мянган төгрөгөөр буурсан нь голлон нөлөөлжээ.

Өрхийн хүнсний бүтээгдэхүүний сарын дундаж зарлагын 31.5 хувийг мах, махан бүтээгдэхүүн, 24.7 хувийг үр тариа, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, 11.0 хувийг сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, өндөг, 7.1 хувийг хүнсний ногоо, булцуут, навчит ургамал, 3.7 хувийг элсэн чихэр, чихэрлэг бүтээгдэхүүн, амттан эзэлжээ. Мөн хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлагын 12.4 хувийг бэлэн хувцас, гутал, 9.3 хувийг тээврийн хэрэгслийн сэлбэг, засвар, үйлчилгээ, 5.5 хувийг харилцаа холбооны үйлчилгээ, 5.3 хувийг боловсролын зардал, 5.3 хувийг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, үйлчилгээний зардал эзлэв. 

Өрхүүдийг мөнгөн зарлагаар нь бүлэглэн авч үзэхэд 2020 оны 4 дүгээр улиралд өмнөх оны мөн үеэс 300.0 мянган төгрөгөөс доош зарлагатай өрх 0.5 мянгаар, 500.0-700.0 мянган төгрөгийн зарлагатай
өрх 15.7 мянгаар, 700.0-900.0 мянган төгрөгийн зарлагатай өрх 0.2 мянгаар, 2.1-3.0 сая төгрөгийн зарлагатай өрх 10.6 мянгаар буурсан бол, 300.0-500.0 мянган төгрөгийн зарлагатай өрх 4.7 мянгаар, 900.0-1100.0 мянган төгрөгийн зарлагатай өрх 4.9 мянгаар, 1.1-1.6 сая төгрөгийн зарлагатай өрх
15.9 мянгаар, 1.6-2.1 сая төгрөгийн зарлагатай өрх 2.2 мянгаар, 3.0 сая төгрөгөөс дээш зарлагатай өрх 10.5 мянгаар нэмэгдлээ.

Хүнсний бус бараа, үйлчилгээний сарын дундаж зарлага, зарим нэр төрлөөр, төгрөгөөр, 2020 оны 4 дүгээр улирлаар

АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР:

Өрх: Ганц бие болон нэг орон байранд хамт амьдардаг, нэгдмэл төсөвтэй, хүнс, амьдралын наад захын хэрэгцээгээ хамтран хангадаг хэсэг бүлэг хүмүүсийг хэлнэ. Өрхийн гишүүд нь хоорондоо ураг төрлийн холбоотой, хамаатан садан, зарим гишүүд нь огт хамааралгүй, эсвэл эдгээрийн аль алинаас бүрдсэн байж болно.
Өрхийн мөнгөн орлого: Цалин хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого болон бусад орлогоос бүрдэнэ.
Өрхийн мөнгөн зарлага: Өрхийн хүнсний бүтээгдэхүүн, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусдад өгсөн бэлэг, тусламж, бусад зарлага багтана.
Нэг өрхийн сарын дундаж орлого, зарлага: Өрхийн нийт орлого (зарлага)-ыг өрхийн мөнгөн орлого (зарлага) дээр өрхийн өөрийн аж ахуйгаас бэлтгэж хэрэглэсэн болон бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн зүйлийн мөнгөн дүнг нэмж тодорхойлно. Нэг өрхөд ногдох дундаж үзүүлэлтийг улирлын турш судалгаанд
хамрагдсан өрхүүдийн сарын дунджаар нийт өрхөд тархаан тооцож байна.


Сэтгэгдэл бичих
ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо